انواع نفت خام ایران

نفت خام های ایران

5,000 تومان

GeneralData-IranianHeavy-New.pdf
123 کیلوبایت
Forozan Crude Oil.pdf
248 کیلوبایت
GeneralData-IranianLight-New.pdf
123 کیلوبایت
GeneralData-Lavan-New.pdf
122 کیلوبایت
GeneralData-Siri-New.pdf
122 کیلوبایت
Cyrus Crude Oil.pdf
862 کیلوبایت
GeneralData-Soroosh-New.pdf
123 کیلوبایت
Pars_CrudeOil_GeneralData.pdf
197 کیلوبایت
Pars_CrudeOil_TBP.pdf
156 کیلوبایت
TBP-IranianHeavy-New.pdf
122 کیلوبایت
TBP-IranianLight-New.pdf
122 کیلوبایت
TBP-Lavan-New.pdf
122 کیلوبایت
TBP-Siri-New.pdf
122 کیلوبایت
TBP-Soroosh-New.pdf
122 کیلوبایت